/
/
ÁSZF

ÁSZF

MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által alkalmazott

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

Hatályos: 2023. december 1-től

Tartalom

1.    Bevezetés.
2.    Szerződés.
3.    Szerződő Felek.
3.1      Felhasználó.
3.2      Szolgáltató.
4.    A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei:
4.1      A Szolgáltató joga és kötelezettsége:
4.2      A Felhasználó joga és kötelezettsége.
4.3      Webshopban található termékek vásárlása.
4.3.1.    Vásárlás menete.
4.3.2.    Rendelés menete.
5.    Szellemi alkotások joga.
6.    Felmondás.
7.    Irányadó jog és vitarendezés.
8.    Elállási/felmondási jog.
9.    Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás.
10.   Általános feltételek.
11.   Hogyan léphet kapcsolatba velünk._  


1.    Bevezetés

 

Ön a jelen Szerződést a MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (más néven „Szolgáltató”) köti meg.

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a https://www.penzmuzeum.hu/ weboldalt (továbbiakban weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban együttesen Felhasználó), valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) közt szerződéses jogviszony általános feltételeit.

2.    Szerződés

A Felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, vásárlás, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre.

Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályoz.

A Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek, a szerződések nyelve a magyar. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Az ÁSZF módosulását a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is.

A Szolgáltató weboldalán keresztül vásárló magánszemélyek a Rendelet, illetőleg Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint „fogyasztó”-nak minősülő természetes személyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). A jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint a Szolgáltató és Ön Felhasználóként, mint Vevő között fogyasztói szerződés jön létre. A fogyasztói szerződés a Rendeletben szabályozott olyan távollévők között kötött szerződésnek minősül továbbá, amelyet a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Amikor Ön igénybe veszi az MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásait, Ön elfogadja a jelen feltételeket. Az MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásainak használatára a Cookie-szabályzata és az Adatvédelmi szabályzása is vonatkozik, amelyek az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására, megosztására és tárolására vonatkoznak.

A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel. 

A hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető, elmenthető, illetve kinyomtatható az alábbi linkre kattintva:

https://www.penzmuzeum.hu/webshop/aszf/

3.    Szerződő Felek
3.1  Felhasználó

Felhasználó az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa, szolgáltatásait igénybe veszi. A Felhasználó ezzel a magatartásával, mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

Felhasználó természetes személy akkor jogosult a jelen Szerződés megkötésére, ha jog- és cselekvőképes. Kiskorú csak törvényes képviselőjének hozzájárulásával köthet meg jogügyleteket. Amennyiben kiskorú reá nézve kötelezettséggel járó jogügyletet köt meg, az a törvényes képviselő hozzájárulása hiányában nem érvényes. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy kiskorú a törvényes képviselőjének hozzájárulása birtokában veszi igénybe a szolgáltatásokat, így különösen a fizetési kötelezettséggel járó webshop szolgáltatást. Amennyiben a törvényes képviselő nem járult hozzá a vásárláshoz, de azt a kiskorú a fizetési műveletet lehetővé tevő adatok birtokában teljesítette, azért a Szolgáltató nem felel, a Szolgáltatótól visszatérítés nem követelhető.

Felhasználó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetében akkor jogosult a jelen Szerződés megkötésére, ha jogszabály alapján vagy munkakörénél/szerződésénél fogva jogosult a szervezet képviseletére. Szolgáltató nem köteles a képviseleti jogosultságot ellenőrizni és nem terheli semmilyen felelősség a nem létező vagy nem megfelelő képviseleti jogosultságból fakadó károkért.

3.2  Szolgáltató

A weboldal, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetője (Szolgáltató):

Cégnév:                  MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:               1122 Budapest, Krisztina körút 6-8.

Adószám:              29306934-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-386367

E-mail cím:            info@mnb-edulab.hu

weboldal:              https://www.penzmuzeum.hu/

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató a weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások tekintetében harmadik féltől tárhelyszolgáltatást nem vesz igénybe.

4.    A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei:
4.1  A Szolgáltató joga és kötelezettsége:

Szolgáltató a honlapon hasznos információkat közöl a webshopban található termékek megvásárlása céljából a Felhasználók számára.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:

·        Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza weboldal normális működését és az egyes menüpontok szerinti tartalmak megtekintését, a vásárlási szolgáltatás igénybevételét, illetve a szavazásban való részvételt.

·        A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása.

·        Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése.

·        Bármely szoftver nem megfelelő működése.

·        Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

4.2  A Felhasználó joga és kötelezettsége

Felhasználó joga a weboldal szerinti szolgáltatásokat időbeli és térbeli korlátozások nélkül igénybe venni.

Felhasználó kötelezettsége, amennyiben a weboldalon fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatást vesz igénybe, akkor annak teljesítése, egyúttal beleegyezik abba, hogy a fizetési adatait tároljuk a jogszabályokban meghatározott ideig. Tudomásul veszi, hogy az árainkhoz díjak és adók adódhatnak.

4.3  Webshopban található termékek vásárlása

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, továbbá, hogy a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztatót megismerte és annak tartalmát magára nézve kötelezően elfogadja.

Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha regisztrált Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.3.1.     Vásárlás menete

A webshopban megjelenített termékek (a továbbiakban: Termék vagy Termékek) online rendelhetők meg. A Termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, valamint az esetleges rendszerhasználati és más kényelmi díjakat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Termékek vételárát, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

A Honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti az adott Termék nevét, leírását, a termék fényképét és árát.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.3.2.     Rendelés menete

Ø  A rendelés történhet regisztráció alapján vagy anélkül.

Regisztráció nélküli rendelés esetén a Felhasználó kiválasztja a Termék(ek)et, amely(ek) kosárba kerül(nek).

Regisztrációval történő vásárlás esetén a Felhasználó számára felhasználói fiók kerül kialakítására, ahol a regisztráció elvégzésével Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a felhasználói fiók létesítésére és személyes adatainak tárolására vonatkozó adatkezelési rendelkezéseket. Felhasználó ebben az esetben köteles a saját adatait felhasználva fiókot létesíteni, illetve adatait folyamatosan naprakészen tartanai. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a hibás vagy hiányos/elavult adatok miatti hibás vagy nem teljesített vásárlásért, illetve bármilyen egyéb ebből fakadó hátrányért.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni/szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítését/szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Felhasználó köteles titokban tartani a jelszavát, nem oszthatja meg fiókját senki mással, és a fiók használata során köteles betartani a Szolgáltató által hozott szabályokat és az egyéb jogszabályokat.

Felhasználó a regisztrációval beleegyezik, hogy:

(1) erős jelszót használ és azt titokban tartja;

(2) nem adja át fiókjának semmilyen részét (pl. kapcsolatokat) és

(3) betartja Szolgáltatónak a fiók használatával kapcsolatos szabályait, valamint a vonatkozó jogszabályokat, etikai kódexet.

Ön felelős mindenért, ami a fiókján keresztül történik, kivéve, ha törli azt, vagy bejelenti a visszaélést.

Ø  Ezt követően Felhasználó kiválasztja a Szállítási módot: futárszolgálat / személyes átvétel.

Az egyes kézbesítési módokra és díjakra vonatkozó részletes információ elérhető a https://www.penzmuzeum.hu/webshop/szallitasi-informaciok/ oldalon.

Ø  Majd sor kerül a Fizetési mód kiválasztására: bankkártyás fizetés (Visa/Mastercard)

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Ø  Felhasználó ez követően köteles a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges személyes adatait megadni.

Felhasználó a személyes adatainak megadásával kifejezetten nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadta a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat. Regisztrációt követően történő vásárlás esetében a regisztrációkor megadott személyes adatok automatikusan felhasználásra kerülnek a szállítás és számlázás adatainak kitöltése során, amelyet az érintett módosíthat, átírhat.

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató itt érhető el: https://www.penzmuzeum.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A Szolgáltató a vásárlásról kiállított számlát elektronikusan a regisztrációkor vagy a számlázási adatoknál megadott e-mail címre megküldi.

A Szolgáltató minden rendelés esetén törekszik arra, hogy 1-7 munkanapon belül átadja a terméket a futár felé, azonban leterheltségtől függően lehetnek eltérések.

 

5.    Szellemi alkotások joga

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a https://www.penzmuzeum.hu/ mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, a weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): a Szolgáltató.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

A https://www.penzmuzeum.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Tulajdonos fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele nem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Tulajdonos szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a https://www.penzmuzeum.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

6.    Felmondás

Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal nem ért egyet, akkor jogosult a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt elhagyni, a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat nem igénybe venni, illetve amennyiben regisztrált a felhasználói fiókját törölni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szerződés megszüntetése esetén, azt követően is jogosult/köteles bizonyos adatait a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében megőrizni, amelynek részlet szabályait a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

A Felhasználó bármikor lemondhatja a hírlevelek igénylését a hírlevél alján lévő lemondó linkre kattintva.

7.    Irányadó jog és vitarendezés

Amennyiben vita van Ön és a Szolgáltató között, azt elsősorban békés módon, tárgyalások útján próbáljuk rendezni. Jogvita esetén Ön elfogadja és aláveti magát a magyar jog szabályainak, és tudomásul veszi a magyar bíróság joghatóságát. A jogviták rendezésére a jelen szerződést kötő felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét.

8.    Elállási/felmondási jog 

A Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Termékek vásárlása esetén az elállási határidő Termék(ek) Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Felhasználó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:  

·        postai cím:         1122 Budapest, Krisztina körút 6-8.

·        e-mail:                webshop@mnb-edulab.hu

A Felhasználó ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.  

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által fizetett termékdíjat. (A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.)

Visszaküldés esetén (Termékek) a Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a küldeményt vissza nem kapta, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató átvette (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

Bármely Termék vásárlása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Felhasználó elküldi a Terméket. A visszaküldés költségeit a Felhasználó viseli. 

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha Termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.  

elallasi-nyilatkozat.docx

9.    Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás  

Kellékszavatosság: A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

·        Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

·        A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított kettő (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  

A Felhasználó kellékszavatossági igényét az Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat (6) hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

Termékszavatosság: Amennyiben az Szolgáltató által értékesített Termék hibás, úgy a Felhasználó, amennyiben fogyasztónak minősül - választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag a termék gyártójával (azaz az Szolgáltatóval) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználó kell bizonyítania.  

A gyártó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:  

·        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  

·        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy  

·        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  

A gyártónak (Szolgáltatónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a Felhasználó a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval (Szolgáltatóval) szemben érvényesítheti. 

Jótállás: Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve a jelen ÁSZF értelmében a Szolgáltató által értékesített Termékekre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

10.                  Általános feltételek

Ha a jelen Szerződésre illetékes bíróság a Szerződés bármely részét végrehajthatatlannak találja, Ön és az MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyetért abban, hogy a bíróságnak úgy kell módosítania a feltételeket, hogy az adott rész végrehajthatóvá váljon, miközben a szerződés célja továbbra is megvalósul. Ha a bíróság ezt nem tudja megtenni, Ön és az MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megállapodik abban, hogy kérje a bíróságot, hogy törölje a végrehajthatatlan részt, és a jelen Szerződés többi részét továbbra is érvényesítse.

A jelen Szerződés (beleértve az MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a Szolgáltatások valamely funkciójának használatakor esetlegesen megadott további feltételeket is) az egyetlen megállapodás közöttünk a Szolgáltatásokra vonatkozóan, és a Szolgáltatásokra vonatkozó minden korábbi megállapodás helyébe lép.

Ha az MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnem lép fel a jelen Szerződés megszegésének érvényesítésére, az nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató lemondott volna a jelen Szerződés érvényesítésére vonatkozó jogáról. Ön a jelen Szerződést (vagy az Ön felhasználói fiókját vagy a Szolgáltatások használatát) nem ruházhatja át az MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághozzájárulása nélkül. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató az Ön hozzájárulása nélkül is átruházhatja a jelen Szerződést egy olyan félre, aki megvásárolja azt. A jelen Szerződésnek nincsenek harmadik fél kedvezményezettjei.

Ön elfogadja, hogy jogi értesítéseket csak a 11. pontban megadott címeken küldhet az MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.

11.                  Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Ön az alábbi elérhetőségen keresztül tud kapcsolatba lépni velünk:

Email:    webshop@mnb-edulab.hu

Jogi értesítések vagy peres eljárások kézbesítése esetén a következő címekre írhat nekünk:

Cégnév:                  MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:               1122 Budapest, Krisztina körút 6-8.

Email:                     jog@mnb-edulab.hu

 

Budapest, 2023. december 01.

                             

MNB-EduLab Kompetencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság