/
Adatkezelési tájékozató

Adatkezelési tájékozató

1. Az MNB-EduLab Nonprofit Kft. általános adatkezelési tájékoztatója

Az MNB-Edulab Nonprofit Kft. általános adatkezelési tájékoztatója

Az MNB-Edulab Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Edulab vagy Adatkezelő) a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

A tájékoztató célja, hatálya:

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Edulab által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikát, amelyet az Edulab, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el, továbbá tájékoztatást adjon az Edulab által végzett adatkezelésekről – ide nem értve egyes munkáltatói adatkezeléseket ­– az adatkezeléssel összefüggő jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

Az Edulab, mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

Adatkezelő:
MNB-Edulab Nonprofit Kft.
Székhelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 6-8.
Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. tel.: (+36 80) 203-776 

Adatvédelmi tisztviselő
Dr. Koltai-Kaufmann Katalin
Tel.: +3620/4347604
Email: katalin.koltai.kaufmann@mnb-edulab.hu

Az Edulab adatkezelés alapelvei:
Az Edulab által, illetve az Edulab szervezetében, rendszereiben személyes adat kezelése kizárólag jogszerűen, tisztességes eljárás keretei között és átlátható módon történhet.

Az adatkezelés kizárólag akkor és annyiban jogszerű, ha legalább a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében foglaltak (jogalapok) egyike teljesül.

Tisztességes és átlátható az eljárás, amennyiben az érintett könnyen hozzáférhető, közérthető módon megfelelő tájékoztatást kap arról, hogy adatait hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogyan és kik tekintenek be vagy milyen egyéb módon kezelik.
Személyes adatok egyértelműen meghatározott jogszerű célból kezelhetők. A személyes adatok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az adatkezelés a célra figyelemmel indokolt kell legyen és a legszükségesebb mértékre kell korlátozódjon.

Az adatkezelésnek pontosnak kell lenni, a cél szerinti pontatlan adatkezelés haladéktalanul helyesbítendő, azaz minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatokat töröljék vagy helyesbítsék.

Az adatokat olyan módon kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak a cél eléréséhez szükséges mértékben teszi lehetővé.

Az adatok kezelése során a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

2. Az adatkezelő által kezelt adatok

Jelen pontban azon adatkezelésekről találhat információkat, melyekben az Edulabbal kapcsolatba lépő természetes személyek érintettek lehetnek, ezek a következők:

A penzmuzeum.hu weboldal és a mobilalkalmazás (a továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásainak teljes körű igénybevételéhez a weboldalt felhasználó személy (a továbbiakban: Felhasználó) regisztrációja szükséges. A Felhasználó regisztráció során megadott adatait Adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:

2.1. A Pénzmúzeum honlapjának látogatása során kezelt adatok. 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

teljes név

Az adatkezelés célja, hogy az Edulab a feladatai ellátása során minden az internet adta lehetőséget biztosítson az általa nyújtott szolgáltatások elérése érdekében, alapfeladataival kapcsolatban tájékozódjon az érintettek véleményéről, illetve, hogy minden szükséges információt eljuttathasson az érintettek számára. A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok esetében a szolgáltatás minőségének javítása.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő, legfeljebb két év, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb két év.

email

jelszó

csoportos esetekben beosztás, intézmény, illetve a látogatás során gyűjtött technikai adatok.

2.2. Chatbot használata

Ez a webhely a Tidio-t használja, egy csevegőplatformot, amely összeköti a felhasználókat a Adatkezelő ügyfélszolgálatával. A chatbot használata során kizárólag a felhasználó nevét, csak a Felhasználók beleegyezésével gyűjtjük a csevegés elindításához. A kicserélt üzeneteket és adatokat a Tidio alkalmazásban tároljuk.

A Tidio-val kapcsolatos további információkért kérjük kattintson az alábbi linkre:

Adatvédelmi irányelvek | Tidio ·.

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók regisztrált problémáinak vagy kérdéseinek nyomon követésére használja fel az üzeneteket vagy adatokat.

Adattovábbítás: A chatbot alkalmazás használatához a Tidio Poland Sp. z o.o. (székhely: Wojska Polskiego 81, 70-481 Szczecin, Lengyelország) részére továbbítunk adatokat. 

2.3. Süti (cookie) kezelés a weboldalon

A süti kezeléssel kapcsolatban bővebb információkat találhat az alábbi linken:
https://www.penzmuzeum.hu/suti-tajekoztato/

2.4. A Pénzmúzeum/Edulab rendezvényei során kezelt adatok

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

teljes név

Az adatkezelés célja, a rendezvények lebonyolításához szükséges regisztráció, a résztvevők azonosítása, illetve a részvevőkkel való kapcsolattartás.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó a regisztrációja során kapott tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A regisztráció során megadott részletes tájékoztatóban meghatározott ideig. Kapcsolattartásra is felhasznált adatok esetében legfeljebb a rendezvényt követő öt évig.

email

telefonszám

beosztás

számlázási adatok

2.5. Biztonsági kamerák működtetése 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

arcképmás

Az adatkezelés célja az Pénzmúzeumtól, mint intézménytől feladatai ellátásához megkövetelt biztonsági szint megteremtése és az Pénzmúzeumban őrzött vagyon, illetve az Pénzmúzeum vagyontárgyainak védelme, továbbá a megfelelő szintű munkavédelem biztosítása. A személy- és vagyonvédelem érdekében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, az esetlegesen szükségessé váló intézkedés vagy nyomozati cselekmények eredményességének elősegítése bizonyítékok rendelkezésre bocsátása útján.

A biztonsági kamerák működése során a személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdekén alapul.

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

-             beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket,

-             beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait,

-             szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés, 

-             tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről.

 

A közterületet is érintő megfigyelő kamerákkal rögzített adatok esetében 3 nap.

 

A közterületet nem érint megfigyelő kamerákkal rögzített adatok esetében 30 nap.

 

A pénz- és érmegyűjtemény feldolgozóhelyiségeiben elhelyezett kamerákkal rögzített adatok esetében 365 nap.

 

A kutatószobában működő kamerákkal rögzített adatok esetében 365 nap.

 

Amennyiben a rögzített felvételek felhasználásával valamely eljárási cselekmény kerül foganatosításra, az adatok megőrzési ideje szükség szerint hosszabbodik.

mozgóképfelvétel

Adattovábbítás:
Hatósági eljárás kezdeményezése esetén az illetékes hatóság felé történhet adattovábbítás.

2.6. A Pénzmúzeum/Edulab pályázatai, illetve oktatási tevékenysége során kezelt adatok

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

teljes név

Az Edulab által feladataival összhangban kiírt pályázatok, illetve létrehozott ösztöndíj programok esetében a pályázatok elbírálása, ösztöndíjak odaítélése, az oktatási tevékenység során pedig az oktatási felületre történő belépéshez szüksgées azonosítás, az oktatsái anyagokhoz való hozzáférés.

Az Edulab jogszabályban meghatározott feladata ellátása során a pályázatok kiírása, és elbírálása, valamint az oktatási platform tekintetében a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a) pontja szerint a résztvevők hozzájárulása alapján, a kifizetett díjjak elszámolása tekintetében a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályban rögzített kötelezettség teljesítése alapján kezeli az adatokat. 16 éven aluli regisztrálók esetén csak az érintett szülőjének vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása esetén érvényes

Az Edulab az adatokat a tanulmányi versenyek esetében a pályázatok elbíráslás idejéig, de legfeljebb az azt követő pénzügyi év lezárásáig. Az ösztöndíjprogramok és egyéb pályázatok estében a program lezárását követően öt évig kezeli, oktatási platform esetén pedig a hozzájárulás visszavonásáig.

születési hely, idő

lakcím

email cím

telefonszám

Adattovábbítás:
A programok meghirdetésekor ismertetett módon, társszervek, oktatási intézmények irányába történhet adattovábbítás.

2.7. A Pénzmúzeum weboldalán található webshop használata kapcsán kezelt adatok

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

Felhasználónév

Webhsopban vásárol termékek kiszállítása, a rendelési folyamat során a kapcsolattartás és a felmerült panaszok esetén a panaszkezelés.

GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása alapján, 16 éven aluli regisztrálók esetén csak az érintett szülőjének vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása esetén érvényes

Regisztráció visszavonásáig

E-mail

Szül. dátum

Telefonszám

Szállítási cím

Adattovábbítás:
Házhosszállítás és számlázás esetén a szállító társaság, illetve a számlázást végző cég felé történhet adattovábbítás.

2.8. A hírlevélre történő feliratkozáskapcsán kezelt adatok

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

Név

Szolgáltatásainkról, aktuális és jövőbeni kiállításainkról, rendezvényeinkről és egyéb híreinkről időről-időre elektronikus hírleveleket küldjünk.

GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása alapján, 16 éven aluli regisztrálók esetén csak az érintett szülőjének vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása esetén érvényes

Amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

E-mail

Hírleveleink küldéséhez a The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp által üzemeltetett MailChimp online hírlevél küldő szolgáltatást használjuk. Ennek során a The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp részére a név, e-mail cím és a választott hírlevél lista adatok kerülnek átadásra.

A The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp az Amerikai Egyesült Államokban (USA) bejegyzett vállalkozás, amely beépítette szerződési feltételeibe az Európai Bizottság által jóváhagyott, adatkezelő és adatfeldolgozó között alkalmazandó általános szerződési feltételeket. Ezáltal a The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp részére történő adatátadásra a GDPR 46. cikkében foglalt megfelelő garanciák alapján kerül sor.

3. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

  • világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;

  • információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről;

  • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

  • ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

4. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindekor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésben, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek a személyes adatok védelme érdekében.

Az Adatkezelő részére az adatok kezelése során Adatfeldolgozóként az alábbi partnerek járnak el:

Név:     MNB-Biztonsági Zrt.
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. C épület V. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-048205
Adószám: 25023802-2-43 
Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: A Pénzmúzeumtól, mint intézménytől feladatai ellátásához megkövetelt biztonsági szint megteremtése és az Pénzmúzeumban őrzött vagyon, illetve az Pénzmúzeum vagyontárgyainak védelme, továbbá a megfelelő szintű munkavédelem biztosítása.

Név: Rocket Science Group LLC (www.mailchimp.com)
Székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta, Georgia 30308, US
A továbbított adatok köre: név, email cím
Az adattovábbítás célja: hírlevél szolgáltató 

5. Adattovábbítás 

A jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, az Adatkezelő partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) , illetve az EDULAB szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé. 

Minden esetben az adott adatkezelési célnál került feltüntetésre. 

6. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő a következő feladatokat látja el:

a)      tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére adatvédelmi kérdésekben,
b)     ellenőrzi a GDPR-nak, a belső adatvédelmi szabályzatnak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben résztvevő munkavállalók tudatosságnövelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is,
c)      kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését,
d)     együttműködik a felügyeleti hatósággal,
e)      az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

7. Felhasználó jogai 

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben: az adatvedelem@mnb-edulab.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: MNB-Edulab Kft. 1122 Budapest, Krisztina körút 6., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az adatvedelem@mnb-edulab.hu e-mail címen vagy a MNB-Edulab Kft. 1122 Budapest, Krisztina körút 6. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének korlátozását adatvedelem@mnb-edulab.hu e-mail címén vagy postai úton a MNB-Edulab Kft. 1122 Budapest, Krisztina körút 6. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. 

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha a Felhasználó ezt kéri. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

  • a törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

8. Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek kezdeményezheti az eljárást, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.