/
Adatkezelési tájékozató
Adatkezelési tájékozató

1. Az MNB-Edulab Kft. általános adatkezelési tájékoztatója

Az MNB-Edulab Kft. általános adatkezelési tájékoztatója

Az MNB-Edulab Kft. (a továbbiakban: Edulab vagy Adatkezelő) a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

A tájékoztató célja, hatálya:

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Edulab által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikát, amelyet az Edulab, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el, továbbá tájékoztatást adjon az Edulab által végzett adatkezelésekről – ide nem értve egyes munkáltatói adatkezeléseket ­– az adatkezeléssel összefüggő jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.

Az Edulab, mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

Adatkezelő:

MNB-Edulab Kft.

Székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. tel.: (+36 80) 203-776 

Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Dávid Péter

Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

Tel.: (+36 80) 203-776

Email: adatvedelem@mnb-edulab.hu
Az Edulab adatkezelés alapelvei:

Az Edulab által, illetve az Edulab szervezetében, rendszereiben személyes adat kezelése kizárólag jogszerűen, tisztességes eljárás keretei között és átlátható módon történhet.

Az adatkezelés kizárólag akkor és annyiban jogszerű, ha legalább a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében foglaltak (jogalapok) egyike teljesül.

Tisztességes és átlátható az eljárás, amennyiben az érintett könnyen hozzáférhető, közérthető módon megfelelő tájékoztatást kap arról, hogy adatait hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogyan és kik tekintenek be vagy milyen egyéb módon kezelik.

Személyes adatok egyértelműen meghatározott jogszerű célból kezelhetők. A személyes adatok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az adatkezelés a célra figyelemmel indokolt kell legyen és a legszükségesebb mértékre kell korlátozódjon.

Az adatkezelésnek pontosnak kell lenni, a cél szerinti pontatlan adatkezelés haladéktalanul helyesbítendő, azaz minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatokat töröljék vagy helyesbítsék.

Az adatokat olyan módon kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak a cél eléréséhez szükséges mértékben teszi lehetővé.

Az adatok kezelése során a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

2. Az adatkezelő által kezelt adatok

Jelen pontban azon adatkezelésekről találhat információkat, melyekben az Edulabbal kapcsolatba lépő természetes személyek érintettek lehetnek, ezek a következők:

2.1. A Pénzmúzeum honlapjának látogatása során kezelt adatok. 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

teljes név

Az adatkezelés célja, hogy az Edulab a feladatai ellátása során minden az internet adta lehetőséget biztosítson az általa nyújtott szolgáltatások elérése érdekében, alapfeladataival kapcsolatban tájékozódjon az érintettek véleményéről, illetve, hogy minden szükséges információt eljuttathasson az érintettek számára. A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok esetében a szolgáltatás minőségének javítása.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő, legfeljebb két év, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb két év.

email

jelszó

csoportos esetekben beosztás, intézmény, illetve a látogatás során gyűjtött technikai adatok.

 A penzmuzeum.hu weboldal és a mobilalkalmazás (a továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásainak teljes körű igénybevételéhez a weboldalt felhasználó személy (a továbbiakban: Felhasználó) regisztrációja szükséges. A Felhasználó regisztráció során megadott adatait Adatkezelő az alábbiak szerint kezeli: 

2.2. Chatbot használata

Ez a webhely a Tidio-t használja, egy csevegőplatformot, amely összeköti a felhasználókat a Adatkezelő ügyfélszolgálatával. A chatbot használata során kizárólag a felhasználó nevét, csak a Felhasználók beleegyezésével gyűjtjük a csevegés elindításához. A kicserélt üzeneteket és adatokat a Tidio alkalmazásban tároljuk.

A Tidio-val kapcsolatos további információkért kérjük kattintson az alábbi linkre:

Adatvédelmi irányelvek | Tidio ·.

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók regisztrált problémáinak vagy kérdéseinek nyomon követésére használja fel az üzeneteket vagy adatokat.

Adattovábbítás: A chatbot alkalmazás használatához a Tidio Poland Sp. z o.o. (székhely: Wojska Polskiego 81, 70-481 Szczecin, Lengyelország) részére továbbítunk adatokat. 

2.3. Süti (cookie) kezelés a weboldalon

A süti kezeléssel kapcsolatban bővebb információkat találhat az alábbi linken:

https://www.penzmuzeum.hu/suti-tajekoztato/

2.4. A Pénzmúzeum/Edulab rendezvényei során kezelt adatok 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

teljes név

Az adatkezelés célja, a rendezvények lebonyolításához szükséges regisztráció, a résztvevők azonosítása, illetve a részvevőkkel való kapcsolattartás.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó a regisztrációja során kapott tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A regisztráció során megadott részletes tájékoztatóban meghatározott ideig. Kapcsolattartásra is felhasznált adatok esetében legfeljebb a rendezvényt követő öt évig.

email

telefonszám

beosztás

számlázási adatok

2.5. Biztonsági kamerák működtetése 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

arcképmás

Az adatkezelés célja az Pénzmúzeumtól, mint intézménytől feladatai ellátásához megkövetelt biztonsági szint megteremtése és az Pénzmúzeumban őrzött vagyon, illetve az Pénzmúzeum vagyontárgyainak védelme, továbbá a megfelelő szintű munkavédelem biztosítása. A személy- és vagyonvédelem érdekében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése, az esetlegesen szükségessé váló intézkedés vagy nyomozati cselekmények eredményességének elősegítése bizonyítékok rendelkezésre bocsátása útján.

A biztonsági kamerák működése során a személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdekén alapul.

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

-             beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket,

-             beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait,

-             szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés, 

-             tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről.

 

A közterületet is érintő megfigyelő kamerákkal rögzített adatok esetében 3 nap.

 

A közterületet nem érint megfigyelő kamerákkal rögzített adatok esetében 30 nap.

 

A pénz- és érmegyűjtemény feldolgozóhelyiségeiben elhelyezett kamerákkal rögzített adatok esetében 365 nap.

 

A kutatószobában működő kamerákkal rögzített adatok esetében 365 nap.

 

Amennyiben a rögzített felvételek felhasználásával valamely eljárási cselekmény kerül foganatosításra, az adatok megőrzési ideje szükség szerint hosszabbodik.

mozgóképfelvétel

Adattovábbítás:

Hatósági eljárás kezdeményezése esetén az illetékes hatóság felé történhet adattovábbítás.