/
Adatkezelési tájékozató
Adatkezelési tájékozató

A Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont a tevékenysége kapcsán birtokába jutott, illetve rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően az MNB-EduLab Kft.  tárolja és kezeli az alábbiak szerint.

Adatkezelő:
Adószám: 29306934-2-41
Teljes név: MNB-EduLab Kompetencia Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: MNB-EduLab Kft.
Székhely cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.

A kezelt adatok köre:
A honlapra történő online regisztráció során megadott adatok:

  • Zárolt tartalmak elérését célzó regisztráció esetén: felhasználó neve, e-mail címe, jelszó, születési év.

  • Versenyre, pályázatra jelentkezés, regisztráció esetén: felhasználó neve, e-mail címe, jelszó, születési év, illetve a pályázati kiírásban megadott adatok.

  • Múzeumlátogatáshoz szükséges időpontfoglalás esetén: felhasználó neve, e-mail címe, jelszó, születési év, telefonszám.

  • Webshopban történő vásárlás esetén: felhasználó neve, e-mail címe, jelszó, születési év, telefonszám, szállítási cím. 

Amennyiben olyan Verseny kerül meghirdetésre, ahol a Versenyleírás a személyes megjelenést írja elő, ott a Rendezvényről kép-és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény résztvevői rögzítésre kerülhetnek. A személyes megjelenéssel járó Verseny esetében a Szervező a Verseny megkezdése előtt gondoskodik a Versenyzőktől történő hozzájáruló nyilatkozat beszerzéséről annak érdekében, hogy a rögzített anyagok (képmás és hangfelvétel) a Szervező közösségi oldalain és egyéb promóciós anyagaiban felhasználhatók legyen.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatok kezelésének jogalapja a regisztráló személyek egyértelmű hozzájárulása. 16 éven aluli regisztrálók esetén csak az érintett szülőjének vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása esetén érvényes a regisztráció. 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatnak minősülő adatok esetében az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.

Az adatkezelés célja:
Szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás a versenyzők, a játékosok, a pályázók egyértelmű azonosítása és a Verseny lebonyolítása után a díjazottak értesítése, a díjak átadása. A múzeumlátogatás során a tárlatvezetés ütemezése, a látogatók számának koordinálása. Az életkoradatok esetében statisztikák készítése, személyre szabott tartalmak kínálata. Kép- és hangfelvételek esetében promóciós anyagok készítése. Webshopban történő vásárlás esetén az életkornak megfelelő, személyre szabott tartalomkínálat.

Az adatkezelés ideje: 
Zárolt tartalmak elérését célzó regisztráció esetén: legfeljebb 5 év.
Versenyre, pályázatra jelentkezés, regisztráció esetén: Regisztrációs adatok esetén a Verseny, pályázat lebonyolítása, de legfeljebb 1 év. Tárgynyeremények estében a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges idő, de legfeljebb 8 év.
Múzeumlátogatáshoz szükséges időpontfoglalás esetén: legfeljebb 2 év.
Webshopban történő vásárlás esetén: legfeljebb 2 év.
Kép-és hangfelvételek esetén: legfeljebb 5 év.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatnak minősülő adatok esetében: 8 év.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az MNB-EduLab Kft.-től arról, hogy az MNB-EduLab Kft.:
• milyen személyes adatait,
• milyen jogalapon,
• milyen célból,
• milyen forrásból,
• mennyi ideig kezeli,
• kezeli-e még a személyes adatait,
• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Ezen felül kérheti az MNB-EduLab Kft. által tárolt személyes adatainak másolatát.
Az MNB-EduLab Kft. az érintett kérelmét legfeljebb 25 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-EduLab Kft.-hez, akkor az MNB-EduLab Kft. válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.  

Helyesbítéshez való jog:
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az MNB-EduLab Kft. módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-EduLab Kft.-hez, akkor az MNB-EduLab Kft. válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.
Az MNB-EduLab Kft. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB-EduLab Kft.-től a személyes adatainak törlését. 
A törlési kérelmet az MNB-EduLab Kft. abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az MNB-EduLab Kft.-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az MNB-EduLab Kft. a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-EduLab Kft.-hez, akkor az MNB-EduLab Kft. válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB-EduLab Kft.-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az MNB-EduLab Kft. csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha: 
• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy 
• úgy gondolja, hogy adatait az MNB-EduLab Kft. jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az MNB-EduLab Kft.-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.
Az MNB-EduLab Kft. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-EduLab Kft., akkor az MNB-EduLab Kft. válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:
Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az MNB-EduLab Kft. visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. 
Az MNB a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli, és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-EduLab Kft.-hez, akkor az MNB-EduLab Kft. válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.
A Játékra jelentkezők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt a fentiek szerinti, törléshez való jog, vagy adatkezelés korlátozásához való jog, vagy hozzájárulás visszavonásának joga gyakorlására vonatkozó olyan kérelmet nyújtanak be az Adatkezelő felé, mely kérelmük alapján a 9. pontban meghatározott adatokkal az Adatkezelő így már nem fog rendelkezni, úgy a Játék résztvevői közül kizárásra kerülhetnek.

Jogorvoslati lehetőség:
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti az MNB-EduLab Kft. adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat. 
Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1636 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Telefax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Tájékoztató módosításának lehetősége:
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.