/
/
/
A „Kivel jönnél el az Aranyvonat vetítésére?” promóciós játék szabályzata 

A „Kivel jönnél el az Aranyvonat vetítésére?” promóciós játék szabályzata 

2023. március 08.
penzmuzeum-szuletesnap-nyeremenyjatek-fb-aranyvonat.png

A Pénzmúzeum „Kivel jönnél el az Aranyvonat vetítésére?” elnevezésű promóciós nyereményjátékának leírása és részvételi feltételeinek szabályzata 

 

Jelen Szabályzat a MNB-EduLab Kompetencia Központ Korlátolt Felelősségű Társaság „Kivel jönnél el az Aranyvonat vetítésére?” elnevezésű promóciós nyereményjáték szabályait tartalmazza, ezért kérjük a részvétel előtt figyelmesen olvassa el! 

A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt. 

   

 1. A nyereményjáték szervezője  

  A „Kivel jönnél el az Aranyvonat vetítésére?” elnevezésű promóciós nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója az MNB-EduLab Kompetencia Központ Korlátolt felelősségű Társaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; cégjegyzékszám: 01-09-386367) (a továbbiakban: „Szervező”).  

  A Szervező kijelenti, hogy a Játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján nem minősül szerencsejátéknak vagy bejelentés-köteles tombolának, ajándéksorsolásnak, így az szabadon, engedély és bejelentés nélkül szervezhető. 

  Jelen szabályzat a Szervező által szervezett Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont (a továbbiakban: Pénzmúzeum) Facebook és Instagram oldalán (https://www.facebook.com/penzmuzeum; https://www.instagram.com/penzmuzeum/) közzétett posztokban megjelenő Játékra vonatkozik.  

  A Játékban való részvétel – Pénzmúzeum Facebook vagy Instagram oldalán történő közzétett poszt alá történő komment írás és ismerős tagelése – a jelen szabályzat és a IX. pontban hivatkozott adatkezelési tájékoztató automatikus, minden további jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti. 

  A jelen szabályzatban foglaltakért, továbbá a Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Szervezőt terheli. 

  A   Játék   szervezését, bonyolítását, a nyereménysorsolást, valamint az adatkezelést, a nyertesek értesítését és a nyeremények átadását kizárólag a Szervező végzi. 

 1. Részvételi feltételek  

  A Játékban azok vehetnek részt, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek a https://www.facebook.com/penzmuzeum vagy a http://www.instagram.com weboldalon, a Facebook és az Instagram felhasználási és adatkezelési feltételeit elfogadta, valamint a Játék időtartama alatt a poszt alá kommentben megválaszolják az adott kérést a jelen Szabályzatban foglaltak szerint. 

  A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkezik és Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).  

  A Játékos a Játékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal. 

  A Játékban való részvétel feltétele Facebook vagy Instagram regisztráció megléte, azaz a Facebook vagy Instagram felhasználási és adatkezelési feltételeinek elfogadása. 

  A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes, nem feltétele a Szervező szolgáltatásának igénybevétele. A Játékban való részvételre irányuló kifejezett ráutaló magatartással való jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzése érdekében a IV. pont első bekezdésében foglaltaknak eleget tesz. 

  A Játékban való részvételhez kizárólag saját Facebook vagy Instagram regisztrációját használhatja fel. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vagy Facebook vagy Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook vagy Instagram profil használat jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, mindennemű felelősségét kizárja. 

  Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Játékost terheli és a költség mértéke függhet a Játékos internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától. 

  A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolja olyan a Szervezőn kívülálló tényező, mint például, de nem kizárólagosan: kapcsolati hiba, a szerver számítógépeinek teljesítménye, a hálózati leterheltség és torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségtől mentesül. 

  A Játék végén a Szervező Facebookon vagy Instagramon felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel adataik egyeztetése céljából. A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén együttműködnek a Szervezővel a nyeremény átadása céljából. 

  A játékból a Szervező kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld. 

  A Szervező nem tekinti érvényesnek és fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy kizárja a Játékból azokat, akiknek kommentje: 

 • káromkodást tartalmaz; 

 • obszcén, fenyegető, agresszív stílusú; 

 • pornográf vagy szexuális tartalmú; 

 • bármely személlyel/Szervezővel vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő vagy nem megfelelő hangvételű; 

 • Játékos vagy harmadik személy szerzői -, személyes- vagy más jogát sérti; 

 • harmadik személyek személyes adatait tartalmazza; 

 • reklámot hordoz vagy arra utal; 

 • más honlapra irányítja; 

 • bármilyen más okból jogszabályba ütköznek. 

  A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni – a fentebb felsorolt eseteken kívül - azt a Játékost a Játékból: 

 • aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Játékban, így különösen, ha regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt sért; 

 • aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója; 

 • aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Játékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel; 

 • aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel; 

 • aki valótlan, vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Játékban valótlan, vagy a valós Játékostól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Játékostól eltérő más személyt regisztráljanak Játékosként; valamint akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak látnak törölni, így különösen akkor, ha a Játékos a Facebook-on vagy az Instagram-on nem lett volna jogosult regisztrálni, vagy kommentjeivel/nyilatkozataival sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit. 

  Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság a Szervezővel szemben eljárást indít vagy igényt támaszt, úgy a Játékos köteles a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt, költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 

  A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. 

 1. Kizárások  

  A Játékban nem vehetnek részt:  

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;  

 • a Szervező megbízásából a Játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;  

 • 18. életévüket be nem töltött személyek. 

 • Ha olyan Játékos regisztrál, aki a Facebook vagy Instagram Játékosi feltételeit megszegve vagy megkerülve részt vesz a Játékban, automatikusan kizárásra kerül. A Játékban nem vesznek részt azok a személyek, akik a regisztráció során az adataikat hibásan, hiányosan, vagy nem adták meg. 

 1. A Játék leírása, menete 

  A Játék megvalósulási helye a Szervező hivatalos Facebook és Instagram oldala:  

A Játékos feladata, hogy a játék időtartama alatt a játék alapjául szolgáló Facebook vagy Instagram oldalt like-olja és a bejegyzésben feltett kérdésre kommentben megírja, kivel szeretne eljönni az Aranyvonat című kisfilm vetítésére 2023. március 14-én. 

 

 

 

🎂 SZÜLETÉSNAPI NYEREMÉNYJÁTÉK 🎂 


Nyerj két főre szóló jegyet az Aranyvonat díjnyertes film vetítésére, és vegyél részt azt követő kerekasztalbeszélgetésen március 14-én a Pénzmúzeumba! Nincs más dolgod, mint megjelölni hozzászólásban, hogy kit hoznál magaddal és like-olni az oldalunkat!  

A sorsolás időpontja: március 13.  

A nyereményjátékszabályzatot itt találod:  
#aranyvonat #filmvetítés #Pénzmúzeum #játék #nyeremény  

A Játékos a Facebook és Instagram oldalon is játszhat, amennyiben rendelkezik mindkét oldalon saját felhasználói profillal, azonban a nyereményre csak egyszer lesz jogosult. 

A Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket ítéli oda azok számára, akik a Szervező Pénzmúzeum Facebook vagy Instagram oldalát like-olják és a megadott játékposzt alá kommentet írnak. 

A Szervező a Játékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Pénzmúzeum Facebook és Instagram oldalán (https://www.facebook.com/penzmuzeum, https://www.instagram.com/penzmuzeum/) nyújt felvilágosítást. 

 1. A Játék időtartama  

  A Játék 2023. március 8. napján 11 óra 00 perc 00 másodperctől 2023. március 12. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart. 

  Nyereménysorsolás: 2023. március 13. napján 10 órakor számítógép segítségével. A sorsolásban minden olyan poszthoz hozzászóló, aki megjelölt vagy megnevezett egy másik személyt, like-olta a Pénzmúzeum Facebook vagy Instagram oldalát, illetve a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő játékos részt vesz. 

  Eredményhirdetés: 2023. március 13. napján 11 órakor. 

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot a Játék időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. 

  A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt. 

  A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosít meghosszabbított határidőt a Játékosok részére. 

 1. A sorsolás és nyeremény 

  A sorsolást a Szervező véletlenszerűen végzi azok között, akik az előző bekezdésben foglaltaknak maradéktalanul eleget tettek. Minden Játékos egyszer kerülhet be a Facebook és egyszer az Instagram nyereménysorsolási adatbázisba, függetlenül attól, hogy hányszor írt kommentet az adott oldalon megjelenő poszt alá, illetve függetlenül attól, hogy mindkét közösségi oldalon írt kommentet a poszt alá vagy csak az egyik oldalon. 

  A nyeremények nem nyilvános kisorsolására 2023. március 13. napján 10 órakor kerül sor.  

  A sorsolást helyszíne: Szervező székhelye. 

  A sorsolás végrehajtója: a Szervező. 

  A Szervező a Facebook poszt alá érkezett kommenteket szoftver segítségével összesíti, majd három (3) Játékost, a kommentelők közül, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével állapítja meg. A sorsolás a Szervező két - a sorsolás jogszerű lebonyolítását tanúsító - alkalmazottja előtt történik, melyről Szervező jegyzőkönyvet vesz fel. 

A Szervező az Instagram poszt alá érkezett kommenteket szoftver segítségével összesíti, majd kettő (2) Nyertes Játékost, a kommentelők közül, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével állapítja meg. A sorsolás a Szervező két - a sorsolás jogszerű lebonyolítását tanúsító - alkalmazottja előtt történik, melyről Szervező jegyzőkönyvet vesz fel. 
A nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül A Facebbok oldalról három (3) nyertes Játékost, az Instagram oldalról kettő (2) nyertes Játékos (a továbbiakban együtt: Nyertesek), valamint a Facebook és az Instagram oldalon is kettő (2) pótnyertes (összesen négy) Játékos kerül kisorsolásra. A pótnyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előtte lévő pótnyertes a jelen Szabályzat II. és IV. pontjában leírtaknak nem felel meg, a nyertes értesítése után a rendelkezésre álló határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, vagy az egyik felületen történt sorsolás alkalmával már nyertesként kisorsolták őket. 

A Nyertesek az alábbi nyereményre (a továbbiakban: Nyeremény) szereznek jogosultságot: 

 • Az öt nyertes mindegyike részt vehet plusz egy fővel a 2023. március 14-én, 18 órától a Pénzmúzeumban tartott privát Aranyvonat című kisfilm vetítésén, az utána tartandó kerekasztalbeszélgetésen és állófogadáson. 

 • A Nyeremény készpénzre nem váltható át, más nyereményre nem módosítható és másra nem ruházható át.  

 1. A Nyeremény átvétele 

  A nyertes Játékost a Szervező az V.3. pontban megjelölt Eredményhirdetés napján értesíti és tájékoztatja a további teendőkről. A Szervező kizárólag a Nyertes részére küld értesítést, ezzel kapcsolatban a nem nyertes Játékosok vonatkozásában bármely nemű jogorvoslat kizárt. 

  A Nyertesek neve a sorsolást követő 24 órán belül a Pénzmúzeum Facebook és Instagram oldalán külön bejegyzésben közzétételre került, illetve privát Facebook vagy Instagram üzenetben kerülnek tájékoztatásra a nyertesség tényéről.  

  A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. 

  A nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követően, 2023. március 13-án 17 óráig visszaigazolni az értesítést az info@mnb-edulab.hu címre küldött e-mailben, vagy privát Facebook vagy Instagram üzenetben és megadni személyes adatait és telefonszámát. A Szervező pedig adategyeztetés céljából a nyertes Játékost az általa megadott elérhetőségen (lehetőleg telefonszámon) az Értesítés visszaigazolását követő 1 munkanapon belül felhívhatja.  

Az a nyertes Játékos, aki a fentiekben leírtak szerint, a fenti határidőben nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről, és a Szervező jogosult a soron következő pótnyertest értesíteni, részére a Nyereményt átadni. 

A pótnyertesek szintén a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre. A Nyertes és a pótnyertes jelen szabályzatban rögzített jogai és kötelezettségei teljes egészében megegyeznek. 

A Játékos felelőssége, hogy a Nyereményjáték Facebook vagy Instagram oldalát, valamint a beérkező Facebook vagy Instagram üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítést kellő időben figyelemmel kísérje.  

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért. 

A Nyeremény igénybevételéhez személyesen szükséges megjelenni a Pénzmúzeumban.  A Nyertes   köteles   együttműködni   a   Szervezővel   annak   érdekében, hogy   a Nyeremény igénybevételére a jelen szabályzatban meghatározott módon és időben sor kerüljön. 

A Nyereményt kizárólag a nyertes Játékos veheti át. 

A Szervező köteles a Nyereményért jelentkező Játékos személyazonosságát és életkorát ellenőrizni, amit a nyertes Játékos személyi igazolványa – vagy más erre alkalmas arcképes hivatalos okmánya (gépjármű vezetői jogosítvány, útlevél) – felmutatásával köteles igazolni. Amennyiben a nyertes Játékos ennek a felhívásnak nem tesz eleget, úgy az Nyeremény átadás folyamatát a Szervező köteles megszakítani.  

Amennyiben a nyertes Játékos által üzenetben megadott személyes információk hibásak, úgy a nyertes Játékos elveszti jogosultságát a Nyereményre és ebben az esetben is pótnyertes kerül beállításra. A hibás adatokból eredő nyereményvesztés kapcsán a Szervező nem vonható felelősségre. 

 1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések 

  A nyeremények után a hatályos magyar jogszabályok alapján meghatározott adókat és járulékokat a Szervező fizeti meg.  

  A Nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.  

 1. Adatkezelés 

  Az adatkezelési tájékoztató elérhető itt: https://penzmuzeum.hu/adatkezelesi-tajekoztato , illetve a jelen Szabályzat 1. számú mellékletében. 

 1. Felelősség kizárása 

  A Szervező kizárja felelősségét a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton, elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. 

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a Nyereményjátékból azokat a Játékosokat, akik megszegik vagy nem felelnek meg a Szabályzatban foglaltaknak, és/vagy azokat is, akik valamely tettükkel vagy mulasztásukkal a Szervező megítélése szerint ártanak, kárt okoznak a Szervezőnek és/vagy a Játék arculatának és hírnevének, vagy rossz színben tűntetik fel azokat. 

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzatban rögzített feltételeknek, kizárhatja. Amennyiben a Játékos a Szabályzat feltételeit - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból szintén kizárásra kerül. Amennyiben a Játék során a Játékos bármely cselekménye sérti a Szervező, vagy más személyek jogait, törvényes érdekeit, illetve a közérdeket, vagy az erkölcsi normákat, úgy a Szervező a Játékost kizárhatja a Játékból. 

  A Szervező kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a Játékos érdekkörében a jelen szabályzat be nem tartása, vagy az értesítés, illetve kézbesítés Szervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezik. 

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy az előre nem látható, a meghirdetett Nyeremény igénybevételét lehetetlenné tevő okok miatt a Nyereményt megváltoztassa vagy visszavonja. 

  A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Játék, illetve a Szabályzat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, a Játék törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére a Játék teljes időtartama alatt bármikor, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a Játék nem folytatható le a jelen Szabályzatnak megfelelően. A Szabályzat módosítását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Játék és annak mechanizmusával kapcsolatosan a jogorvoslat kizárt! 

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyertesnek a Nyereménnyel kapcsolatos bármely reklamációját elutasítsa. 

  A Szervező nem vállal felelősséget a Nyeremény átvételének a helytelen vagy téves személyazonosító adatok és/vagy elérhetőségek következtében történő ellehetetlenülése miatt. 

  A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli. 

  A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a játék időtartama alatt bármely, a Játékkal összefüggő weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 

  A Szervezőt és munkavállalóit, kapcsolt vállalkozásait, társvállalatait és képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a Játékos által beküldött válaszok elvesztéséért, amennyiben ainternetszolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben az internetszolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a Játékos válaszai a határidő lejártát követően érkezik meg. 

  A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.  

  A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 

  A jelen Szabályzat szerinti Játék független a Facebook-tól és az Instagram-tól, a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem vesz részt benne és nem felelős érte, vele összefüggésbe nem hozható, azt kizárólag Szervező indítja. A Játékkal kapcsolatban a Játékosok vagy más Facebook vagy Instagram felhasználók magatartásáért a Szervező semmilyen formában nem felel. 

  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő, etikai, vagy az általános társadalmi értékítélet szempontjából elfogadhatatlan, vagy politikai tartalmú felhasználói megnyilvánulásokat indokolás nélkül moderálja. 

 1. Egyéb rendelkezések 

  A Szervező nem köteles válasz e-mailt küldeni a Játékosok részére, kivéve a VII. pontban foglaltakat.  

  A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. A Játékosok a Játékban való részvétellel elfogadják a jelen Játékszabályzat és Adatvédelmi tájékoztatás minden rendelkezését. 

  Amennyiben a szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Kellemes Játékot kívánunk! 

 

Budapest, 2023. március 8.   

 

MNB-EduLab Kft. 

Szervező 

  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A kapcsolódó adatvédelmi és más jogszabályi előírások: 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és, 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), 

Az Adatkezelő megnevezése: 

Cégnév: MNB-EduLab Kft. 

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55. 

Cégjegyzékszám: 01-09-386367 

Adószám: 29306934-2-41 

 

Az adatkezelés célja: 

Az MNB-EduLab Kft. által szervezett a https://www.facebook.com/penzmuzeumhttps://www.instagram.com/penzmuzeum/ címen elérhető játékban történő részvétellel a Játékosok beazonosítása, sorsolásban való beazonosítása, kapcsolattartás és nyeremények esetleges kézbesítésével kapcsolatos adatkezelés a cél. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Kezelt adatok köre: 

 • név; 

 • e-mail cím; 

 • telefonszám; 

 • lakcím; 

 • Facebook és Instagram ID. 

 

Az adatkezelés időintervalluma 

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a nyeremények átadásáig, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig tart. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:  

Az Adatkezelőnek és az Adatfeldolgozónak a Játék lebonyolításában résztvevő munkatársai.  

Tájékoztatás az érintettek jogairól 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása érdekében is fogalmaztuk meg a jelen fejezetben szereplő, adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó tájékoztatást.  

Hozzáféréshez való jog 

Az érintett kérheti a MNB-EduLab Kft.-től, hogy: 

• erősítse meg személyes adatainak kezelését; 

• biztosítson másolati példányt az ilyen adatokhoz; 

nyújtson további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, így különösen arról, hogy milyen adatokkal rendelkezik, mire használja ezeket az adatokat, kivel osztja meg ezeket az adatokat, hogy továbbítja-e ezeket az adatokat külföldre, hogy milyen módon védi ezeket az adatokat, meddig tárolja az adatokat, milyen módon és formában tud panaszt tenni, és végül, hogy honnan szerezte meg az érintett adatait.  

 

Helyesbítéshez való jog 

Az érintett kérheti, hogy a MNB-EduLab Kft. helyesbítse, illetve egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt a Szervező megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát. 

Törléshez, elfeledtetéshez való jog 

Az érintett a személyes adatának törlését kérheti: 

• ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez; vagy, 

• ha visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul); vagy, 

• ha a tiltakozáshoz való jogát gyakorolja; vagy,  

• ha az érintett adatot jogtalanul kezelték; vagy, 

• ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő. 

Az érintett a személyes adatának törlésére irányuló kérését. Az MNB-EduLab Kft. nem köteles teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:  

• a jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés miatt; vagy 

• a jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése vagy védelme miatt.  

 

Adatkezelés korlátozására irányuló jog (zárolási jog) 

Az érintett kérheti, személyes adatainak kezelésének korlátozását (adatait zárolását), 

• ha azok helyességével, pontosságával vagy valódiságával összefüggésben nem biztosítható helyesbítés (ld. „Helyesbítéshez való jog”); vagy,  

• ha az adatkezelés jogszerűtlen, de az érintett nem kéri az adatok törlését; vagy,  

• ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogok vagy jogos érdekek bíróság előtti érvényesítése kizárja; vagy, 

• ha tiltakozáshoz való jogával élt, és az MNB-EduLab Kft. eljárása jogszerűségének vizsgálatára még nem zárult le. 

Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosulta az MNB-EduLab Kft. használni, amennyiben: 

• az erre vonatkozó hozzájárulást megkapta az érintettől; vagy, 

• ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy 

• ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.  

 

Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai ezt kívánják meg.  

 

Az érintett tájékoztatása az esetleges adatvédelmi incidensről 

Az MNB-EduLab Kft. a legjobb tudása szerint és a kockázatokkal arányosan védi az érintett személyes és más típusú adatait, korszerű és megbízható informatikai környezetet működtet, és különleges gondossággal választja ki együttműködő partnereit. Szabályozott és felügyelt módon végzi belső folyamatait annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése kapcsán a legapróbb hibát, problémát vagy incidenst is megelőzze, elkerülje, vagy ha az mégis bekövetkezik, akkor az esetet detektálja, kivizsgálja és lekezelje.  

Ha esetlegesen a személyes adatokat érintő incidens mégis bizonyítottan bekövetkezne és valószínűsíthetően magas kockázattal járna az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az MNB-EduLab Kft. vállalja, hogy az adatvédelmi incidensről az érvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon és tartalommal, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet és az adatvédelmi hatóságot.  

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog  

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Telefax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.  

A megadott adatokat a Szervező, mint adatkezelő a játékhoz tartozó szabályzatban részletezett célra használja. 

 Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. 

 

További híreink

Kávéházi beszélgetések - május 14.

Hatalmas érdeklődés kísérte tegnap az immáron nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő eseményünket

2024. május 15.
Újabb díjat kapott a Pénzmúzeum!

A Pénzmúzeum a „Legjobb közösségi terek” kategória győzteseként elnyerte a „Best of Budapest & Hungary 2023” díjat.

2024. május 09.
Kávéházi beszélgetések a Pénzmúzeumban

A Kávéházi beszélgetések a Pénzmúzeum havonta jelentkező eseménysorozata. Ismeretterjesztő előadásaink a pénzt helyezik a beszélgetés középpontjába.

2024. május 08.
Európa legjobb múzeumai között a Pénzmúzeum

Kétkörös megmérettetés után bekerült Európa legkiválóbbjai közé a Pénzmúzeum és Látogatóközpont.

2024. május 06.